قوانین انجمن بانک مقالات


خبرها
هفت روز اول هر ماه از تقویم شمسی، ثبت نام سایت ژئومپیا باز خواهد بود.


بازگشت   Geomapia > بانک مقالات > مقالات > زمین شناسی

اطلاع رسانی

پاسخ
 
ابزارهای مقاله نحوه نمایش
 
قدیمی
saberpayami saberpayami آنلاین نیست
فسیل شناسی
بوسیله saberpayami 2010-11-12

فسیل شناسی

انواع فسیل شناسی و رده‌بندی فسیلها

انواع فسیل شناسی
• فسیل شناسی گیاهان


یک تصویر نمادین برای فسیل شناسی گیاهان• فسیل شناسی جانوران


یک تصویر نمادین برای فسیل شناسی جانوری


انواع فسیلها
 • فسیلهای شاخص:
  که دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند. مانند فسیل آمونیت که منحصرا در کرتاسه میانی وجود داشته است.
 • فسیلهای غیر شاخص:
  که تقریبا در تمام دوره‌ها و یا دورانهای زمین شناسی وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی دوکفه‌ای‌ها ، شکم پایان ، مرجانها و غیره.
 • فسیلهای رخساره:
  فسیلهایی هستند که ارزش پالئوژئوگرافی آنها بیش از اهمیت بیوستراتیگرافی آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا فسیل کلنیه‌ای مرجانی حاکی از محیط ساحلی دریا و آب و هوای استوایی تا نیمه استوایی است.
کاربرد فسیلها در زمین شناسی
 • مهمترین کاربرد فسیلها در تعیین سن طبقات زمین می‌باشد.
 • فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهند.
رده‌بندی فسیلها


نمونه ای از یک فسیل دیگر سفالوپود که ار رده سرپایان محسوب می شود


موجودات زنده را بر اساس برخی ویژگی‌های ظاهری طبقه‌بندی می‌نمایند. در طبقه‌بندی‌های استاندارد بر اساس میزان شباهتهای موجودات آنها را در گروههایی به نام تاکسون قرار می‌دهند و هفت تاکسون مهم و اصلی به شرح زیر معرفی می‌نمایند. هر چه میزان شباهت موجودات بیشتر باشد در تاکسونهای مراتب بالاتری قرار می گیرند. هفت تاکسون مهم و اصلی عبارتند از :
 • سلسله Kingdom
 • شاخه Phylum
 • رده Class
 • راسته Order
 • تیره Family
 • جنس Genus
 • گونه Specis


فسیلها ی بزرگ و کوچک تخمهای زیست چینه شناختی بهترین تکنیکی است که برای سن یابی سنگهای قدیمی ایجاد شده است. مفاهیم وابسته زمان زمین شناختی ، سیر تکاملی زندگی ، جرم جهانی انقراض و سیستمهای زمینی وابسته به یکدیگر د رمیان اصلیترین و مهیب ترین همکاری علمی تمام زمانها رده بندی می شوند. مطمئنا فسیل شناسی که برای این موارد بسیار اصلی است اکنون برای تعلیم باستان شناسی و مهارتهای عمومی درک ارزش زندگی بیش از قبل حیاتی است. فسیل شناسی مطالعاتی کم ارزشتر از همه تاریخ ، شامل حیوانات گذشته و زندگی گیاهانی که ما خانه می نامیم نیست.مقیاس زمانی باستان شناسی بدون هماهنگی هسته ای باستان شناسی وجود ندارند و هرچیزی که از آن مشتق می شود مانند نقشه های زمین شناختی در مقاطع زمینهای فانروزوئیک به خوبی داده های سنی که انها اشاره می کنند است.
با محدوده فسیلی متوسط کمتر از 1 Maدر میان تعداد زیادی از سیستمهای زمین شناختی و تصحیح بیشترآن پس از گذشت هر سال از تحقیق ، هیچ جزء دیگری از سنگهای رسوبی قدیمی به کیفیت زمان چینه شناختی نبود. معنی آن این است که تمام تلاشها برای احیای دیرینه جغرافیایی بدون فسیل شناسی مسلما غلط و اغلب غیر خالص خواهد بود. این یک ادعای قوی است و. به خصوص د رمورد نقشه های دیرینه شناسی که بر اساس ارتباط لگاریتمی بوده و دارای زمینهای پیشین تصویر شده و چشم انداز دریا هستند عموما صدق می کند. آنچه آنها نشان می دهند شکل فضائی واحد های سنگ است که به وسیله هماهنگی سنجشهای سنگ فیزیکی دربعضی مواقع به خاطر هسته و توصیف برشی میزان می شوند .این شکل فضایی تمام نقاط ضدو نقیض تاریخهای کاهنده و پیشرونده ای را که نتیجه شناسایی رخساره های زمان گذر یکسان هستند و مقایر با آنهایی که ازنقشه های سنگ رخساره ای تولید می شوند ،می باشند ، به خوبی نشان می دهد. فسیلها ابزارهای بی مانندی برای شناخت تاریخچه سنگهای رسوبی و هر گونه اتفاقی که به علل مختلف ایجاد شده است ، می باشد. به دلیل نکامل تدریجی آلی و رویدادهای انقراض ، توالی تجربی فسیلها می تواند قابل تشخیص باشد این توالی آنها را شاخص بی مانند زمان کرده است.این مرحله زیست چینه شناسی نام دارد. به دلیل جانوران و گیاهانی که در وضع ثابتی نسبت به محیطشان زندگی می کنند فسیلها یی که د رمحل اولیه خود یافت می شوند اطلاعات با ارزشی در مورد محیط پیرامونشان ارائه می دهند که شامل ویژگیهای شیمیاییشان است. زمانیکه آنها از محیط زیستشان منتقل می شوند اطلاعاتی در مورد ان جابجایی و عوامل مربوط به آن ارائه می دهند . این مطالعات گوناگون متقابلا وابسته به هم بوده و بوم شناسی دیرین را دربر دارد.
دیرینه زیست زمین شیمی و تافونومی.آنها با رسوبات هماهنگ همراه خودپیوند نزدیکی دارند که این رسوبات میزبان موردمطالعه است.

گروههای جانوران و گیاهان عموما در جهان گسترده نیستند اما د رنواحی ویژه ای زندگی می کنند که در آن از لحاظ شرایط زندگی ، رقابت و شکارگری محدود بوده و به خاطر آن دارای ویژگی های متمایزی می شوند. بنابراین فسیلها به عنوان نمایندگان استانهای حیاتی قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند و مطالعه آنها دیرینه زیست جغرافیایی است. شباهتهای یک منطقه با دیگر مناطق نشان دهنده مثل آب و هوای یکسان و راههای دریایی و زمینی مرتبط ابزارهای نیرومندی در تفسیر نقشه های دیرینه زیست جغرافیایی هستند. به همراه خصوصیتهای دیرینه بوم شناسی این اطلاعات اساس توصیف آب و هوای قد یمی و شرایط نهشتی است که ممکن است سنگهاو یا مخازن منبع تولید هیدرو کربن را ایجاد کرده باشد.

بیشتر فسیلها از کربوناتها و یا فسفاتهای ترکیب شده با مواد آلی تشکیل شده اند. آنها تحت تاثیرگرما ، فشار ، ترکیبات سیال اطرافشان و همه دیگر عوامل که خصوصیت سنگهای رسوبی را بعد از اینکه رسوب می کنند تغییر می دهند ، قرار دارند. بنابراین فسیلها شاخصهای حساس تغییر حرارت و ابزارهای قدرتمندی برای پیش بینی ذخیره زایشی هیدروکربونها هستند.
همه این عنوانهای اطلاعاتی اساسی در تجزیه و تحلیل حوزه ه های رسوبی و اکتشاف زغال سنگ ، نفت و گاز که باقیمانده های زندگی قدیم هستند ، شرکت دارند.


ایکنولوژی


ایکنولوژی شامل مطالعه، جستجو و ردیابی آثار فسیلهای جانوری و گیاهی است. ایکنولوژی به دو زیرشاخه مهم تقسیم میشود:
 1. پالئو ایکنولوژی (شامل مطالعه ردپاها و نشانهای قدیمی و کهن)
 2. نیو ایکنولوژی (شامل مطالعه نشانه ها و ردپاهای جدید از جانوران فسیل شده)
بیشتر ایکنولوژیست ها روی زیرشاخه اولی مطالعه می کنند اما نکته قابل توجه در مطالعه این علوم مقایسه بین این دو علم است که به یکدیگر ارتباط دارند. از لحاظ فنی بیولوژیستها و اکولوژیستها روی ردپاههای جاندارن و نه مطالعات دیگر مثل اسامی فسیلها و غیره می پردازند. براستی مطالعه ایکنولوژی در دراز مدت کمک شایانی به شناسایی فسیلها و دیگر علوم مرتبط می کند و این حقیقت را نشان می دهد که گذشته کلید امروز است.

پالئونتولوژی


پالئونتولوژی از سه بخش پالئو (palaios) به معنای قدیمی اونتوس (ontos) به معنای موارد و اشیا موجود و لوژی (logos ) به معنای مطالعه تشکیل شده است.
پائونتولوژی یعنی مطالعه حیات گذشته که بیشتر شامل مطالعه مواد استفاده فسیلها است. این علم به چند زیر شاخه تقسیم می شود.
 1. فسیلهای مهره داران
 2. فسیلهای بی مهره گان
 3. فسیلهای گیاهی
 4. آثار فسیلی
مطالعه فسیلهای ریز و کوچک که با چشم دیده نمی شوند نیز میکروپالئونتولوژی نام دارد.
این رشته علمی همچنین شامل مطالعه زیست شناسی برای طبقه بندی (تاکسونامی) جانداران برای شناسایی فسیلهای جانوری و گیاهی است. تاکسونامی دانش ارتباط بین گروههای جانوری و گیاهی و خصوصیات آناتومی آنها است. همچنین این بخش شامل مطالعه فرایندهای فسیل شدگی از مرگ جاندار تا فسیل شدن و اکتشاف می باشد.
خصوصیات مشترک در گیاهان و جانوران باعث طبقه بندی گونه های مختلف می شود.


تعریف بیواستراتیگرافی


مطالعه ابعاد ،ترکیب و ارتباط زمانی سنگهای مطبق و بررسی تاریخچه این سنگها

چینه شناسی زیستی مطالعه ابعاد ،ترکیب و ارتباط زمانی سنگهای مطبق و بررسی تاریخچه این سنگها با توجه به فسیلهای موجود در آنها است .بیواستراتیگرافی شاخه ای از علم چینه شناسی است که در درجه اول با فسیل ها سر وکار داشته و انتشار و ارتباط فسیل ها و سنگهای فسیل دار مورد بحث آن است .

در مطالعات بیواستراتیگرافی از دو اصل مهم استفاده می شود:
 1. یکی قانون رویهم قرار گرفتن طبقات (superposition)است .که بر اساس آن در طبقاتی که برگشته نیستند ،لایه های قدیمی در زیر و لایه های جدید در بالا قرار می گیرند .
 2. قانون دوم قانون تکامل موجودات است که بر اساس آن ، موجودات مختلف با ترتیب خاصی به صورت متوالی در یک سیر تکاملی بوجود آمده اند .این مراحل تکاملی در آثار فسیلی آنها باقیمانده واساس کار بیواستراتیگرافی است اساس کار چینه نگاری شناخت توالی های سنگی محلی است،اما در اغلب کارهای زمین شناسی باید تعدادی از توالی های محلی را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل ومقایسه قرارداد و برای مشخص کردن شرایط گذشته در نواحی پهناور ووسیع مدارک و منابع لازم را جمع آوری باید کرد .برای دستیابی به هدفهای مطالعاتی ،بایستی سنگها و صخره هارا در مکان ها و زمانهای مختلف تعیین هویت کرد که این یکی از مراحل تطابق چینه نگاری است .زمین شناسان در حال حاضر از دو نوع فرایند در چینه نگاری استفاده می کنند ،یکی از خواص مواد رادیواکتیو برای تعیین سن مطلق و دیگر از تکامل موجودات در طی دورانهای گذشته زمین شناسی .
مواد رادیو اکتیو می توانند سن زمین را بر حسب واحدهای ثابت و معینی بر مبنای سال پیش بینی کنند. در سنگهای دارای فسیل ،تعیین سن رادیومتریک از اهمیت کمتری برخوردار است .اولین و مهمترین استفاده فسیلها در زیست چینه شناسی است. اهمیت فسیلها در تعیین هویت صحیح واحد های سنگ در اواخر قرن هفدهم شناخته شد. موارد کاربردی اولیه زیست چینه شناسی در ساختن جاده ها و کانالهادر مناطقی با سنگ بستر کم عمق د رانگلستان بود که قبل از خصوصیات اصلی تکامل تدریجی که توسط داروین ،والاک و دیگران بیان شد به کار می رفت. اساس دانش بسیار گسترده که با بدنه فرضی صوتی به عقب برگشت تضمین می کند که فسیل شناسی به نقش اساسی خود در مطالعات حوزه رسوبی ادامه می دهد. با مطالعات مداوم نه تنها محدوده های فسیلهای مورد استفاده کوچکترو قطعی تر و تبدیل به مناطق پهن و عریض و عملی می شود بلکه تعداد بیشتری از گروه ها ی فسیلی مفید واقع می شوند.

اکتشاف هیدروکربنها و کانیها پرخرج و شامل بسیاری از تکنیکهای سطح بالا است. اکتشاف به علت ارائه اطلاعات معتبر سودمند ارزشمند است. اطلاعات نادرست و همبستگی نادرست نمی تواند برای تعیین هویت ناپایداریها در تفسیرها مورد استفاده قرار گیرد و تنها می تواند تفکرات بی معنی را تقویت کند. بدون مختصر کردن زیست چینه شناسی بر اساس همبستگیها شما نمی توانید اشتباهات را تشخیص دهید و یا ارتباطات و مفاهیم را تایید کنید. فسیل شناسی ابزار کاهش دهنده ریسکها را تامین می کند و همچنین یک منبع حیاتی اطلاعات اولیه برای شرح حوزه های رسوبی است.
این یک حقیقت اساسی در چینه شناسی است که تغییر مکان محیطهای رسوبی باعث تولید واحد های سنگ شناختی را که زمان گذرهستند می شود. ( قانون والتر)نتیجه همبستگی واحد های سنگ شناختی و یا شاخصهای زیر دریایی که بر اساس خصوصیات زمین هستند ، مد لهای مفهومی است که اغلب توزیع فضایی سیستمهای رسوبی قدیمی را در لحظات زمان زمین شناختی منعکس نمی کنند حتی اگر همبستگی سنگها صحیح است. همبستگی زمانی که توسط فسیلها ایجاد می شود به رابطه فضایی محیطهای مختلف و سنگ شناسی امکان شناخته شدن می دهد و اجازه می دهد بازسازی دیرینه جغرافیایی امتداد پیدا کند.

پیشرفت د ر زیست چینه شناختی نیازمند پیشرفت مداوم تکنیکها و ابزارها است. قسمت اصلی آنها طبقه بندی جانوران است . مستند ساختن شباهتها و تفاوتهای میان گونه های مختلف فسیلی و گروه های بزرگترمنجر به تفکیک موقعیتهای چینه شناختی مربوط می شود. از آنجاییکه تحقیقات رده بندی ادامه پیدا می کند گرو هها تقسیم شده و یا به منظور انعکاس نظریات رایج و بالابردن میزان سودمندی گروهبندی می شوند و مثالهای همریختی ودودمان تکاملی و رویدادهای انقراض بهتر شناخته می شوند.

روشهای مدرن تمایل به تاکید بر پیشرفت زونشها ی گروههای رده بندی شده که قبلا کم شناخته شده اند دارد مانند شعاعیان ؛ اجتماع زونشها بر اساس گروههای فسیلی مختلف ؛ و همبستگی میان حوزه های مختلف و فسیلهای حوزه ، بین حوزه نادر یایی و توالی سنگ بسترو بین بخشهای سطحی و زیر سطحی.برنامه های بین المللی که طبق آنها احیا و همبستگی در مقیاسها بر ناحیه ای است و نیازبه نصحیح بیشتر و اضافی داده های وابسته به دیرینه شناسی را نشان می دهد.

حتی د رنواحی از اروپا که نسبتا خوب شناسایی شده و جمع آوری شده اند داده های جدید زیست چینه شناختی دائما غیر زمینی هستند و شرح زمین شناختی که از آنها بدست می اید دستخوش تجدید دائمی هستند. همه کارگران در سطح جهان همچنان از یافتن فسیلهای مهم و پروژه های ارتباطی چند گروهی مدرن بر انگیخته هستند. اهمیت این اکتشافات جدید در سرزمینهای گسترده کشورهایی مثل کانادا که دانش ما در مورد اصول زمین شناسی و فسیل شناسی ان هنوز تا حدود زیادی در مراحل اکتشافی قراردارد زیاد است . این موضوع مخصوصا درمورد زیر سطح حوزه های رسوبی غرب کانادا صدق می کند.


دیاتومه ها


دیاتومه ها جلبکهایی هستند که در آب شیرین و دریا وجود دارند. آنها فتوسنتز می کنند بنابراین فقط برای رشد به ماده غذایی و نور خورشید احتیاج دارند و آنها دارای اسکلتهای سیلیسی هستند. آنها فسیلهای اسکلتی هستند مثل صدفهای آهکی که در دوران ژوراسیک و کرتاسه زندگی می کرده اند اگرچه مولکولهای زیستی نمایانگر این فسیل در دوران زمین شناسی پرکامبرین است. این سنگها دیاتومه نامیده می شود که رنگ آن معمولاٌ خاکستری یا سفید است و نرم و لایه لایه است.


رادیولارها


رادیولارها معمولاً در فسیل شناسی شناخته شده هستند و همراه با پروتیست ها و اسکلت های سیلیسی یافت می شود. آنها اولین فسیلهایی هستند که در دوران کامبرین به وجود آمدند. در پائوزوئیک پسین آنها دارای گونه های مختلفی هستند و با گذشت زمان منقرض شده اند. آنها همچنین فسیلهای مفیدی هستند و به مرور زمان تکامل پیدا کردند. این فسیلها بیشتر در سنگهای رسوبی اعماق دریا یافت می شود.


ساختارهای زیستی


ساختارهای زیستی شامل ویژگیهای است که بستگی به ارگانیسم زیستی موجودات زنده دارد. این بخش شامل تاثیرات جداسازی ساختارهای زیستی از ساختارهای ارگانیسمهای مرده می باشد.
ساختارهای زیستی می تواند ارتباطهای رفتاری پایه را طبقه بندی کند. این مدهای رفتاری نمایانگر توابع بیولوژیکی موجودات زنده مثل تغذیه، موقعیت زندگی و جابجایی می باشد. رفتارهای چند گانه و یا مشابه موجودات می تواند اثر موجودات را تفسیر و ردیابی کند.
مدهای مختلف رفتاری برای ساختارهای بیوژنیکی توسط Seilacher طبقه بندی شده است. دیاگرام زیر ارتباط بین مدهای مختلف را با نام لاتین آن و شرط هر کدام از مدها را نشان می دهد.

تفاوت پالئونتولوژی و پالئوایکنولوژی
فسیل دلیلی بر زندگی گذشته است. فسیلها به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند. آثار فسیلها و فسیلهای واقعی.
آثار فسیلها فسیلهایی هستند که به صورت غیر مستقیم زندگی گذشته را منعکس می کنند. در مقایسه با این فسیلها، فسیلهای واقعی فسیلهایی هستند که همه یا قسمتی از بدن جانور را به صورت فسیل نشان می دهد و ارگانیسم بدن جاندار را می توان از روی آن تشخیص داد. این قسم از فسیلها را با استفاده از قالب گیری و یا به صورت مصونوعی ساختن از سنگ جدا می کنند. فسیل شناسی علمی است که به زندگی موجودات زنده گذشته می پردازد با استفاده از این علم می توان به مطالعه زندگی و مشخصات فسیلهای نشانه و واقعی پرداخت.
علم مطالعه فسیلهای نشانه اصطلاحاً پالئوایکنولوژی نامیده می شود.

آثار فسیلها دارای مزایای ویژه و اضافه تری برای پالئونتولوژیستها نسبت به فسیلهای واقعی هستند بعضی از این مزایا به شرح زیر است:
 • محدوده زمان طولانی: این مزیت بسیار مفید است به علت اینکه شاخصهای محیط زیست را برای دوره های طولانی مدت نشان می دهد در حالی که در مورد فسیلهای واقعی این موضوع صدق نمی کند.
 • درصد فراونی: اثرات به جا مانده از رد جانور در طول مدت زندگانی به خصوص زمانی که حرکت می کند بسیار زیاد است و اطلاعات زیادی را به فسیل شناسان می دهد. اثرات فسیلی که توسط بیشتر موجودات زنده ساخته می شوند بسیار بیشتر از فسیلهای واقعی می باشد.
 • درجا زا بودن: بر خلاف فسیلهای واقعی، میزان انتقال و حمل نقل آثار فسیلها خیلی کمتر است و آثار فسیلها معمولاٌ در جای خود وروی لایه اصلی باقی می مانند ولی فسیلهای واقعی درصد جابجایی بالایی دارند. با استفاده از این مزیت می توان مشخصات بهتری از جانور و همچنین محیط زندگی آن به دست آورد.
 • عنصر محافظت : آثار فسیلها معمولاٌ در سنگهای کلاستیکی و رسوبی یافت می شوند ولی تعداد فسیلهای واقعی در این نوع سنگها کم است. این مسئله تا حد زیادی باعث محافظت از آثار فسیلها می شود.
 • شاخصهای محیطی عالی: به علت اینکه وضعیت بیشتر این فسیلها تحت تاثیر فاکتورهای محیطی است، این فسیلهای راهنمای مهمی برای محیطهای اصلی هستند که در گذشته وجود داشته است.
  فاکتورهای محیطی تحت تاثیر آثار فسیلها شامل درجه شوری، سطح اکسیژن، انرژی، فعل و انفعالات موجودات زنده .و منابع غذایی هستند.
معایب آثار فسیلها نسبت و به مزایای آن معدود است.
آثار فسیلها به طور عادی با استفاده از خصوصیات ویژه خود در ثبت پدیده های زمین شناسی در لایه هایی مثل رسوبات و سنگ و چوب مفید هستند. این خصوصیات شامل سوراخ های محل زندگی جانور، شیار، اثر پا و حفره هستند. حفره هایی که جانور در آنها زندگی می کرده به صورت یک لایه محکمی محافظت شده است. شیارها نیز در روی سطوح رسوبی هستند که نشانه هایی از رد پای جانور را که روی رسوب نقش بسته نشان می دهند. اثر پای جانور زمانی که به صورت کاویدن حرکت می کرده نیز روی سطح رسوب نقش بسته شده است. خصوصیات شیار و اثر پا و سوراخهای محل زندگی مثالهایی از ساختارهای رسوب شناسی بیوژنیکی هستند. حفره هایی که جانور در آن زندگی کرده است مثالهایی از ساختارهای فرسایش زیستی است.
از دیگر انواع آثار فسیلها، چینه شناسی زیستی است که می تواند لایه های زیستی و استروماتولیت را نشان دهد. لایه بندی چینه شناسی زیستی توسط موجودات زنده است. چینه شناسی زیستی ساختارهای رسوب شناسی زیستی توسط لایه های رسوبی و کشستگی لایه ها در سیانوباکتری ها یا کلونهای جلبکی شکل می گیرد. لایه های بیوژنیکی مخلوطی از ذرات درشت فسیل موجودات زنده در پایین از پروفیلهای رسوب شناسی که به علت فرسایش تدریجی در بالا تبدیل به ذرات ریز می شود.

فضولات حیوانی که فسیل می شوند کوپرولیت و یا کود سنگ نامیده می شود. این کودسنگ همچنین در آثار فسیلها نیز یافت می شود. کوپرولیتها راهنمای ارزشمندی از زندگی موجودات هستند و اطلاعات مفیدی را در اختیار فسیل شناسان قرار می دهند تا بتوانند اکوسیستمهای جدیدی در ارتباط با فسیلهای جانوری و گیاهی به دست بیاورند.

همچنین تخمهای باقیمانده از فسیلها و محل زندگی آنها به صورت غیر مستقیم اطلاعاتی راجع به رابطهای تناسلی و فسیل شدن را در مورد فسیلهای نشانه می دهد. امروزه تخم های دایناسورها به صورت دست نخورده باقی مانده است که این تخم ها خود آثار فسیلها است. به عنوان نمونه آشیانه های بعضی از دایناسورها مثل تخم به شناسایی این فسیلها کمک می کند، اما آشیانه موریانه ها بدون تخم آنها و فسیلهای واقعی آنها کمکی به شناسایی فسیلها نمی کند.


شواهد میکروفسیلی
بیشتر موجودات زنده فاقد قسمتهای سختی و فسیل شده هستند. این نشانه های فسیلی به طور کلی شامل 3 تا 13.6 درصد کل گونه های هستند که زندگی می کنند. اکثریت این گونه ها زنده هستند و فقط 8.7 درصد آنها فسیل شدند. هیچ کس نمی تواند تعداد میکروفسیلها را به طور دقیق تخمین بزند اما شاید بین 1/4 , 1/2 باشد زیرا این فسیلها برای کاربردهای زمین شناسی مفید هستند. بیشترین پروکاریوتیزها و پروتیستها اسکلت ندارند. پروکاریوتیزها در سنگهای خیلی قدیمی دوران پرکامبرین وجود دارند و در استروماتولیتها به شکل گنبدی شکل هستند و در 3.5 تا 4 میلیارد سال پیش زندگی می کردند. پروتیستها حدود 50 درصد از گونه های فسیلی را تشکیل می دهند و این فسیلها برای آنالیزهای پالئومحیطی مفید هستند. پروکاریوتیزها و پروتیستها و حیوانات که از گروههای چند سلولی هستند تعدادشان بسیار زیاد بوده است. ولی این فسیلها خوب محافظت نشده و نسبت به میکرو فسیلها تعدادشان کمتر است در حالی که میکروفسیلها یک سیر تکاملی را پیدا کردند و با گذشت زمان فراوانی آن بیشتر شده و تکمیل شده است.


طبقه بندی آثار فسیل ها


به علت اینکه فسیلهای نشانه موجودات زنده واقعی نیستند و یا قسمتی از فسیل واقعی موجودات زنده ای بودند که در گذشته زندگی می کردند، آنها نمی توانند توسط سازمان بین المللی نامگذاری جانوران جز موجودات زنده قرار بگیرند. با این حال مشخصات ریخت شناسی فسیلهای نشانه از نظر جنس و نامهای گونه ها توسط ایکنولوژیستها به کمیسیون های بین المللی اعلام شد. به عنوان مثال فسیلی که دارای خصوصیاتی چون سادگی، بدون انشعاب، بدون پوشش و دارای سوراخهای افقی پلانولیت نام دارد و گونه های مختلف ریخت شناسی اولیه می تواند گونه و جنس فسیل را نیز شناسایی کند. مثلاً با در نظر گرفتن و گونه و جنس نام این فسیل پلانولیت منتانوس نامیده می شود. برای جلوگیری از اشتباه نامگذاری فسیلها به صورت دو جمله ای انجام می شود.

برخی از اشتباهات این نامگذاری ناشی از کمبودهای مشترک بین نامهای آثار فسیلی و نام فسیلهای اصلی است. بعضی از این آثار فسیلی ناشناخته هستند و از بین رفتند و یا به طور ناچیز فسیل آن حفظ شده است. بنابراین نام ایکنولوژی آن نمی تواند بیانگر نام آثار فسیلی باشد. همچنین برای فسیل تریلوبیت با در نظر گرفتن جنس و گونه نام آن تریلوبیت ایزوتلوس است. از معایب آثار فسیلی این است که برخی از این آثار فسیلی توسط موجودات زنده ساخته می شود.


عمر زمین


دانشمندان از بعضی از فسیلها نمی توانند برای تعیین سن استفاده کنند به علت اینکه سنگهای قدیمی توسط فرایندهای پلیت تکتونیک تخریب شده و از بین رفته اند. دانشمندان برای تعیین سن منظومه شمسی و تعیین سن زمین در زمان مشابه از روش تخمین با استفاده از باقیمانده اجسام جامدی که در منظومه شمسی بوده و تطبیق آن با سن زمین استفاده می کردند. تعیین سن زمین و سنگهای ماه و متئوریتها توسط تجزیه ایزوتوپهای رادیواکتیو با عمر طولانی عناصری که به صورت طبیعی در سنگها و کانیها به دست می آید در این روش با تخریب عناصر و تعیین نیمه عمر ایزوتوپها از 700 میلیون تا بیش از 100 میلیارد سال و تبدیل آن به ایزوتوپهای پایدار دیگر عناصر به تعیین سن زمین و ماه و متئوریتها می رسند. سنگهای قدیمی که متجاوز از 3.5 میلیارد سال پیش هستند سن آنها از روی اقلیمهای زمین شناسی مشخص می شود. این سنگهای قدیمی توسط تعدادی از روشهای زمانی رادیو متریک و پایداری و ثبات نتایج علمی به صورت صحیح تعیین سن می شود. از خصوصیات جالب سنگهای قدیمی این است که این سنگها به شکل و فرم سنگهای پوسته نیستند اما گدازه های جریانی و نهشته های رسوبی در آبهای سطحی می توانند تاریخ زمین را به خوبی نشان بدهند. سنگهای منشا بلورهای زیرکن هنوز پیدا نشده است. تعیین سن سنگهای قدیمی و بلورهای قدیمی سن زمین را حداقل تا 4.3 میلیارد سال پیش نشان می دهد اما سن دقیق سازندهای زمین شناسی را نمی تواند نشان دهد. بهترین سن برای زمین از روش ایزوتوپ نیمه عمر گالیم 4.54 است که در این روش برای سن لایه های زمین از طریق پیوندهای ضعیف سرب در تریولیت از متئوریتهای آهن استفاده می شود.
ماه نسبت به زمین به صورت ابتدایی و اصلی باقیمانده است چون سطح آن توسط پلیت تکتونیک تخریب نشده است. بنابراین سنگهای قدیم در سطح آن به وفور یافت می شود. فقط بخش کوچکی از سنگها در ماه توسط شش آپولو و سه تا ماموریت به زمین آورده شده است. سن این سنگها بسیار زیاد است و بیانگر تفاوت سن سازندها و تاریخ است. قدیمی ترین سنگهای ماه سنی حدود 4.4 تا 4.5 میلیارد سال سن دارند و کمترین سن سازندهای آن مشابه با سیاره های نزدیک به آن است.
هزاران متئوریت که شامل سیارکهای قطعه قطعه شده هستند به زمین افتادند. آنها بهترین سن را برای تعیین زمان تشکیلات منظومه شمسی داشتند. بیش از 70 متئوریت در گونه های مختلف وجود دارد که سن آنها توسط روشهای رادیواکتیو اندازه گیری شده است. نتایج سن این متئوریتها نشان می دهد که منظومه شمسی سنی بین 4.53 تا 4.58 میلیارد سال پیش داشته است. بهترین روش برای تعیین سن زمین استفاده از روشهای رادیو اکتیو ایزوتوپهای چون سرب 207 و 206 و تعیین نیمه عمر های آن و تخریب عناصر رادیواکتیو اورانیوم 235 و اورانیوم 238 می باشد.
دانشمندان برای تعیین سن زمین احتیاج به ایزوتوپهای کانسنگهای سرب قدیمی دارند که شامل ترکیبات اولیه مانند فازهای اورانیوم آزاد از متئوریتهای آهن است. در نتیجه این محاسبات سن زمین و متئوریتها و منظومه شمسی حدود 4.54 میلیارد سال با 1 درصد خطا می باشد.
توسط تعیین سن 4.54 برای زمین و منظومه شمسی با همین روش سن کهکشان راه شیری 11 تا 13 میلیارد سال است و با این ترتیب سن عالم وجود و گیتی حدود 10 تا 15 میلیارد سال است.


فرامینیفرها


فرامینیفرها در زمره فسیلهای فراوان هستند. آنها اولین گروه از فسیلهای ساده ای هستند که در دوران کامبرین وجود داشته اند. بعد از آن در دوران اردویسین با تکامل فرامینیفرها یک سری فسیلهایی به صورت مارپیچ و لوله ای به وجود آمد که دارای حفره های بزرگتری بودند. در سیلورین نیز این فسیلها به یک سری فسیلهایی از جنس کربنات کلسیم تبدیل شد که دارای اشکال و گونه های متفاوتی بودند. این فسیلها با گذشت زمان منقرض شدند. فرامینیفرها یکی از فسیلهای اصلی در میکروفسیلها هستند که با گذشت زمان درسنگهای رسوبات دریایی ته نشین شدند. این فسیلها برای صنایع نفتی نیز بسیار مفید هستند. یک کمپانی نفتی در دنیا در طول مدت اکتشاف توسط پائولوژیست ها به مطالعه فرامینیفر ها پرداخت. آنها از روی این فسیلها به محیطهای قدیمی که این فسیلها در آن می زیسته اند و آب و هوا و اقیانوس شناسی قدیمی پی بردند.


قارچها و فسیلهای گیاهی و جانوری


قارچها و فسیلهای گیاهی و جانوری قسمت وسیعی از میکروفسیلها را تشکیل می دهند. قارچها موجودات میکروسکوپی هستند که به صورت رشته ای هستندو تخم آنها کروی شکل است که معمولاٌ در زمره فسیلهای گیاهی قرار می گیرند. به همین دلیل قارچها تا حد زیادی توسط فسیل شناسان نادیده گرفته شده است. بیشتر گیاهان دارای اجزای کوچک و قسمتهایی هستند که در میکروفسیلها می تواند پیدا شود. بیشترین اهمیت این ها به علت گرده افشانی و تخم های آنهاست که می تواند به مقدار فراوان در روی زمین و اطراف ساحل در نهشته های دریایی وجود داشته باشد.


مقدمه ای بر مطالعه سنگواره هاپالئونتولوژی شامل مطالعه گیاهان و جانورانی که مدتها قبل می زیسته اند می باشد و این مطالعه شامل رابطه متقابل تاریخچه تکاملی و پالئواکولوژی است. این بخش مطالعه انسانهای ماقبل تاریخ و فرهنگ ها و مصنوعات ساخته بشر را شامل نمی شود. این موارد به علم باستان شناسی برمی گردد. مطالعه رسوبات سنگواره های گیاهی و جانوری مربوط به دوران ماقبل پلیوستوسن می شود. این بخش نه تنها شامل مطالعه فسیل بلکه شامل آیتمهای فیزیکی فسیلها مثل تجمع آنها در سنگها و یا مواد آلی و خصوصیات فیزیکی زمینه های رسوبی آنها است.نمونه ای از یک فسیل سفالوپود که ار رده سرپایان محسوب می شود


براکیوپود که جزء فسیل های بازوپا می باشدفسیلها بر اساس اهیت در کاربردهای زمین‌شناسی و دیرین‌شناسی به دو دسته شاخص و غیرشاخص تقسیم می‌شوند البته فسیل‌های غیرشاخص نیز می‌توانند در شناسایی محیط زیست و ...... کمک فراوانی نمایند.
فسیلهای شاخص از بین موجوداتی انتخاب می‌شوند که دارای اندامهای سخت بوده و در طول مدت زمان کوتاه گسترش جغرافیایی وسیعی داشته باشند. مهره‌داران به علت کم بودن افراد جنسهایشان نسبت به بی‌مهرگان و زیست در محیط‌هایی که شرایط مناسب برای فسیل شدن ندارند معمولاً به عنوان فسیل شاخص به حساب نمی‌آیند.
دیرین شناسی یا علم مطالعه فسیلها از واژه‌ paleontology که ترکیبی است از واژه‌های یونانی پالائیوس palaios به معنی قدیمی انتوس ontos به معنی موجود زنده و لوژی Logy به معنی بررسی و تحقیق گرفته شده است.
و به طور کلی علم دیرین‌شناسی شامل بخشهای زیر می‌باشد:
 1. دیرین‌شناسی بی‌مهرگان Inver teberatePaleontoulogy
 2. دیرین‌شناسی مهره‌داران vertebert PaleonTology
 3. دیرین‌شناسی فسیلهای میکروسکوپی Mico Paleontology
 4. دیرین‌شناسی گیاهی Paleobotany
 5. دیرین‌شناسی رود و اثر فسیلها Ichnology
 6. دیرین‌شناسی دانه‌هایی که در مقابل اسیدها مقاومند و دارای پوسته آلی هستند Plaeon paly no logy
موجودات زنده می توانند ماکروسکوپی یا میکروسکوپی باشند که میکروپالئونتولوژی مطالعه فسیلها و یااجزاء فسیلی که با استفاده از میکروسکوپ است. اکثر میکروفسیلها تک سلولی و گاهی چند سلولی هستند. دیواره اکثر میکروفسیلها از جس کانیهای آراگونیت، کلسیت، سیلیس و یا از مواد آلی است.در مطالعه میکروفسیلها روش خاصی جهت نمونه برداری و جمع‌آوری، نمونه‌ها وجود دارد. میزان فراوانی یک نوع فسیل و تعداد انواع موجودات در یک نوع سنگ می‌توانند در شناسایی محیط زیست و نحوه زندگی موجود زنده کمک بسیاری نماید.
راسته فرامینفرها و رادیولرها از جمله فراوان‌ترین راسته‌های میکروسکوپی‌اند که فسیل‌های آنها به وفور در مناطق مختلف ایران قابل مشاهده است. فرامینفرها در تعیین لایه‌های قدیمی دارای ارزش بسیار زیادی هستند.

شرایط تشکیل سنگواره
برای فسیل شدن لازم است که بقایا و آثار موجودات زنده به سرعت و پیش از آنکه عوامل محیطی چون حمله موجودات جسدخوار، سائیدگی . بهم خوردگی توسط امواج، هوازدگی و ......... باعث تخریب آنها شود در زیر رسوبات دفن گردند.

محیط دریایی به دلیل آنکه اعضاء سخت جانوران وقتی در بستر دریا قرار می گیرند آب دریا آنها را از عوامل تخریبی جوی حفظ می‌کند و رسوبات دریایی به سرعت آنها را می‌پوشانند شرایط بسیار مناسبی را جهت فسیل شدن مهیا می‌نماید. از طریق قرار گرفتن در یخچالهای طبیعی، مدفون شدن داخل صمغ یا کهربا، مدفون شدن در آسفالت طبیعی و یا خشکیدن جسد جانور در محیط گرم و خشک حفظ می‌گردند.
گاهی نیز موجه و اصلی‌ از بین می‌رود روشهای اثری از بخش خارجی و یا بخش داخلی آن باقی می‌ماند که اصطلاحاً قالب خوانده می‌شود.

جثه کوچک، فراوانی در محیط زیست، رسوبگذاری شدید، داشتن اندامهای سخت و مقاوم و اختصاصات تشریحی (بافتی) وشیمیایی از مؤثرترین عوامل در حفظ موجود و تشکیل سنگواره‌اند.
اگر چه در بیشتر مواقع اندامهای سخت موجود تبدیل به سنگواره می‌شوند، اما گاهی اندامهای نرم جاندار نیز حفظ می‌گردند که اهمیت بسیار زیادی در بررسی موجودات دارند مانند تخم موجودات مختلف از قبیل حشرات، ماهیان غضروفی دایناسورها و ...

مکروفسیلها


اگرچه گیاهان و جانوران امروزه تعداد زیادی از فسیلها را تشکیل می دهند اما میکروفسیلها جمعیت کثیری از فسیلها را به خود اختصاص می دهند. باکتریها و تک سلولی ها از میکروفسیلها تعدادشان بیشتر است و محل زندگیشان هم متفاوت تر است و تفاوتهای بیشتری هم نسبت به میکروفسیلها دارد. امروزه این موجودات زنده در یخهای قطب جنوب و بیابانهای داغ و چشمه های آتشفشانی و کوهستانهای مرتفع و دریاهای عمیق زندگی می کنند. بعضی از این باکتریهای مثل مالاریا حدود 350 تا 400 میلیون نفر را روزانه آلوده می کنند. دیگر گونه های این جانداران برای بشر مفید هستند. بیشتر این موجودات ساده زیست هستند اما مقدار زیادی اکسیژن تولید می کنند و مواد باطله را از دیگر مواد جدا می کنند و مواد غذایی را بازسازی و تولید می کنند. بعضی از این جانوران در داخل بدن ما نیز وجود دارند. قارچها یکی دیگر از گروههای مواد هستند که در اطراف ما وجود دارند که هم مفید هستند و هم به سلامتی انسانها آسیب می رسانند.

پروکاریوتیزها و پروتیست ها دو گروه دیگر از فسیلها هستند که شناخته شده اند. پروکاریوتیزها از قدیمی ترین فسیلها هستند و زندگی آنها در روی زمین به 3.5 تا 1.5 میلیارد سال قبل بر می گردد. پروتیستها حدود 1.5 میلیارد سال قبل به وجود آمدند و فسیلهای گیاهی و جانوری دیرتر حدود 0.55 سال قبل به وجود آمدند. همه این میکروفسیلها درون زمین و در طول تاریخ بوده اند و توسط پالئولوژیستها روی آنها مطالعه شده است. تک سلولی ها نیز به مرور زمان تکامل پیدا کردند و تبدیل به چند سلولی ها شدند.
پروکاریوتیزها و پروتیست ها معمولاً تک سلولی هستند. هنوز بیشترین اهمیت را در زمینه مقایسه اشکال جداگانه حیات دارند. پروکاریوتیزها دارای DNA ضعیف در سلول و فاقد هسته و ساختارهای که DNA سلولهای یوکاریوت را دربر گرفته وسازماندهی می کنند، می باشد.
همه پروتیست ها، قارچها، گیاهان و جانوران و یوکاریوتها و کروموسومها دارای DNA, RNA و سلول پروتئین در هسته هستند.

پروکاریوتیزها و پروتیست ها ساده ولی غیر واقعی هستند. اما فسیلهای گیاهی و جانوری از میلیون ها سلول تشکیل شده اند. موجودات تک سلولی دارای انواع متنوعی از سلولهای زنده هستند که وظایف فوق العاده ای را دارند. پروکاریوتیزها و پروتیست ها، قارچها، گیاهان و جانوران دارای ساختارهای مخصوصی هستند و احتیاج به سیر تکاملی دارند. اگرچه پروکاریوتیزها و پروتیست ها ساده به نظر می رسند اما آنها از 3.5 میلیارد سال قبل وجود داشته و می زیسته اند .
پاسخ با نقل قول
نمایش ها 5440 نظرها 0
کل نظر ها 0

نظرها

پاسخ

ابزارهای مقاله
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است
انتخاب سریع یک انجمن

مقالات مشابه
مقاله نویسنده انجمن پاسخ‌ها آخرین نوشته
معرفی ابزارهای زمین شناسی 5700x تجهیزات و ابزارآلات مهندسی [BETA] 0 2011-06-12 01:35
عمر زمین saberpayami زمین شناسی 0 2010-11-11 12:22
پذیرش دانشجوی دوره دکترا (Ph.D) (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) Milad اخبار و اطلاع رسانی 0 2009-04-04 20:59
کانی شناسی IranGeo سایر شاخه های علوم زمین 3 2009-03-15 21:59


هم اکنون ساعت 12:50 است.
تمام زمانها +4.5 ساعت، نسبت به ساعت جهانی گرینویچ (GMT) میباشند.


®Powered by vBulletin
Copyright ©2008 - 2013, Geomapia.net
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
no new posts